Cart - € 0,00
Tel: 0591 - 745095

Salderingsregeling vervangen voor terugleversubsidie. terugverdientijd blijft 7 jaar!!

Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang. Zou Wiebes de salderingsregeling niet vervangen, dan zou de terugverdientijd volgens de minister voor zonnepanelen in 2025 gedaald naar 4 jaar zijn gedaald en zou er daarmee overstimulering optreden.

Windenergie, postcoderoosregeling en grote gebouwen
De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Wiebes onderzoekt of ook grotere gebouwen – zoals scholen of kantoren – in de regeling kunnen worden opgenomen. Deze gebouwen verschillen in de omvang van hun opweksystemen, maar ook in hun energie-verbruikstarieven. De minister kijkt hoe de regeling deze groep goed kan bedienen zonder dat de regeling te ingewikkeld wordt. Verder onderzoekt hij of de Postcoderoosregeling voor ondersteuning van energiecoöperaties kan overgaan in een terugleversubsidie.

Details van regeling deze zomer bekend
Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er 1 loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

Uitgangspunten terugleversubsidie
In zijn kamerbrief heeft Wiebes in grote lijnen weergegeven hoe hij de terugleversubsidie wil vormgegeven:

 • De nieuwe subsidieregeling start in 2020 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de 7 jaar ligt.
 • De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. De regeling geldt dus ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, bijvoorbeeld windenergie.
 • De terugleversubsidie geldt vanaf 2020 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling. Voor deze groep kan een soepele overgang worden vormgegeven.
 • De terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aansluiting. Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de  aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE.
 • Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie ga ik uit van een terugverdientijd van gemiddeld circa 7 jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.
 • Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen.
 • Uitgangspunt voor de uitvoering van de terugleversubsidie is om consumenten optimaal te faciliteren. Dat betekent dat er 1 loket komt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen. De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten.

Wiebes: 6 gigawattpiek in 2030 via huishoudens
Wiebes schrijft in de kamerbrief te verwachten dat er naar verwachting in 2030 meer dan 6 gigawattpiek aan zonnepanelen bij huishoudens zal worden gerealiseerd. Dat betekent dat volgens de minister te zijner tijd zo’n 1,5 tot 2 miljoen huishoudens zelf elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen.

3 redenen voor keuze van terugleversubsidie
Wiebes meldt dat er 3 overwegingen zijn waarom hij de voorkeur geeft aan een terugleversubsidie boven een investeringssubsidie:

 • De terugleversubsidie geeft de beste stimulans om te zorgen dat de zonnepanelen optimaal (blijven) produceren.
 • In tegenstelling tot een investeringssubsidie kan bij een terugleversubsidie een soepele overgang worden vormgegeven voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. De investeringskosten voor zonnepanelen waren in het verleden aanzienlijk hoger dan nu. Daardoor zijn sommige bestaande productie-installaties nog niet terugverdiend.
 • Uit gesprekken met partijen en 2 brede stakeholdersbijeenkomsten blijkt dat de terugleversubsidie het grootste draagvlak geniet bij de betrokken partijen waaronder de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis onder andere omdat deze variant zorgt voor een geleidelijke overgang vanuit salderen en de vermeende nadelige effecten van een  investeringssubsidie op de markt zoals stop-en-go-effecten beter kunnen worden voorkomen.

In de zomer zal minister Wiebes de Tweede Kamer infomeren over de nadere vormgeving van de terugleversubsidie en welke wetswijzigingen nodig zijn om de terugleversubsidie in 2020 in te voeren.

Bron: Solarmagazine

Zonnepanelen en salderen: Wat gebeurt er na 2020?

De huidige salderingsregeling gaat vanaf 2020 veranderen. Dit heeft het kabinet in het nieuwe regeerakkoord al laten weten. Maar hoe komt de opvolger van salderen eruit te zien?

Salderingsregeling

Consumenten en bedrijven met een kleinverbruiksaansluiting, die zonnepanelen plaatsen krijgen voor de teruglevering van hun opgewekte energie, dezelfde prijs als zij betalen voor stroom. De energieleverancier brengt de teruglevering in mindering op het energieverbruik en rekent vervolgens de btw en energiebelasting pas over het resterende energieverbruik. Dit heet salderen. De huidige regeling gaat echter na 1 januari 2020 op de schop.

Huidige regeling te duur

De huidige salderingsregeling kost de overheid zo’n 300 miljoen euro per jaar. Elk jaar komt er in Nederland zo’n 5 GW aan zonnepanelen bij die aanspraak maken op deze salderingsregeling. Deze toenemende groei aan zonne-energie is goed voor het klimaat, maar is daarnaast ook een financiële zorg voor de overheid. In dat opzicht is de huidige salderingsregeling niet langer meer te handhaven, waardoor de regering zich genoodzaakt ziet om deze te wijzigen.

De opvolger van salderen

Over de opvolger van de salderingsregeling heeft het kabinet nog niets gemeld. De energiebranche verwacht dat er een terugleversubsidie voor in de plaats komt. Naast de vaste vergoeding voor teruglevering, zal per kWh die wordt teruggeleverd, een variabele subsidie worden uitgekeerd. De hoogte van de subsidie zal afnemen naarmate de prijs van zonnepanelen daalt. Het kabinet garandeert hiermee dat de terugverdientijd van zonnepanelen gemiddeld op 7 jaar blijft.

Stopzetten salderen is slecht idee

Milieu-activisten, de installatiebranche en ondernemers in zonne-energie vinden het stopzetten van de salderingsregeling een slecht idee. Zij zijn vooral bang dat consumenten en bedrijven stoppen met investeren in zonnepanelen, waardoor de groei zal stagneren. Deze beweging staat haaks op de klimaatdoelen die het kabinet heeft. Twintig organisaties stuurden in december een open brief aan minister Wiebes. Zij willen dat de salderingsregeling wordt verlengd tot 2023.

Ontwikkeling energieopslag

Toch is niet de hele duurzame energiebranche tegen afschaffing van de salderingsregeling. Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie zien namelijk ook dat de huidige regeling de ontwikkeling op het gebied van energieopslag remt. Er is geen noodzaak voor consumenten en bedrijven om hun energie op te slaan als de teruglevering toch wordt gesaldeerd. De verwachting is, dat het einde van de salderingsregeling het begin van energieopslag bij consumenten en bedrijven betekent. Waarmee het investeren in zonnepanelen juist nog aantrekkelijker wordt.

Motie CDA en ChristenUnie: maak terugleversubsidie ook geschikt voor mkb-bedrijven en agrariërs

Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) hebben een gezamenlijke motie ingediend waarbij zij minister Wiebes verzoeken de ophanden zijnde terugleversubsidie breder beschikbaar te stellen.

Zoals bekend verschaft minister Wiebes nog deze maand duidelijkheid over de opvolger van de salderingsregeling. In het regeerakkoord heeft het kabinet namelijk de ambitie geformuleerd om al in 2020 de terugleversubsidie in te voeren als opvolger van de salderingsregeling.

Volgens Mulder en Dik-Faber blijvn veel daken van onder meer scholen, mkb-bedrijven en agrarische bedrijven nog onbenut. Volgens de kamerleden kent de SDE+-regeling voor kleinschalige projecten financiële en administratieve drempels. Om die reden verzoeken de 2 kamerleden de regering het volgende ‘te onderzoeken op welke manier de opvolger van de salderingsregeling op termijn ook geschikt kan worden voor kleinschalige zonprojecten, zodat scholen, mkb-bedrijven en agrarische bedrijven gestimuleerd worden om zonnepanelen op het dak te installeren.’ Over de motie wordt op dinsdag 13 maart gestemd.

Dik-Faber heeft bovendien schriftelijke kamervragen aan minister Wiebes gesteld over de stormloop op grond voor zonneparken. Zo heeft de ChristenUnie-politica Wiebes gevraagd naar de gevolgen voor landbouw van de hoge vraag naar gronden voor zonneparken. ‘Welke mogelijkheden ziet u om de inpassing van zonneweides te verbeteren, bijvoorbeeld via tijdelijke constructies en inpassing van maatregelen die de biodiversiteit bevorderen?’, is een van de andere vragen van Dik-Faber.

Wiebes zal nog schriftelijk reageren op de vragen, maar pareerde het tijdens het debat alvast als volgt: ‘Ik kan mij moeilijk voorstellen dat Nederland straks een land is waarin geen gras meer staat omdat er alleen nog maar blauwe panelen staan. Daar kunnen we ons allebei niets bij voorstellen. Maar het andere extreme, waarbij we alles op daken moeten hebben en dus alles waarschijnlijk tegen veel hogere kosten en veel hogere onrendabele toppen hebben, is ook een werkelijkheid waar ik mij tegen verzet. Want uiteindelijk wordt alles op een of andere wijze betaald door de Nederlander, ook als we kiezen voor dure oplossingen in plaats van goedkope. In die afweging wil ik daar dus niet een absolute keuze in maken.

Update dinsdag 13 maart 2018: Carla Dik-Faber en Agnes Mulder hebben de motie  besloten aan te houden. Dit gebeurde tijdens het plenaire debat dat traditiegetrouw voorafgaand aan de stemmingen over de verschillende moties plaatsvindt.

EU: importheffingen op Chinese zonnepanelen stoppen per 3 september 2018

De Europese Unie heeft bekendgemaakt dat de importheffingen op kristallijn silicium zonnecellen en zonnepanelen die afkomstig zijn uit China per 3 september 2018 vervallen.

Daarmee komt er een einde aan jarenlang getouwtrek tussen de Europese en Chinese overheid over het al dan niet stelselmatig onder de kostprijs aanbieden van zonnecellen en zonnepanelen door Chinese pv-fabrikanten.

Zonnecel- en moduleproducenten uit de Europese Unie kunnen bij de Europese Commissie nog wel een schriftelijk verzoek om een nieuw onderzoek te starten naar de dumping van Chinese pv-producten op de Europese afzetmarkt. Een dergelijk verzoek moet dan echter wel voldoende bewijs bevatten dat het stopzetten van de importheffingen leidt tot (hernieuwde) schade voor de Europese producenten. Bovendien moet een dergelijk verzoek wel uiterlijk 3 maanden voor de datum waarop de importheffingen aflopen (red. oftewel voor 3 juni 2018) indienen.

De Europese Commissie besloot vorig jaar september al om de minimumimportprijs op Chinese zonnepanelen te verlagen. Deze ging destijds naar respectievelijk 37 en 42 eurocent per wattpiek voor multi- en mono-kristallijne zonnepanelen. Momenteel bevindt deze zich al op een nieuwe van 34 en 39 eurocent per wattpiek en in de komende periode daalt deze nog verder naar een niveau 30 en 35 eurocent per wattpiek.

Volgens de Europese Unie hebben sinds de instelling van de importheffingen in 2013 een groot aantal Chinese fabrikanten de bijbehorende joint undertaking met de Europese Commissie verlaten en zijn de maatregelen niet langer noodzakelijk. Oorspronkelijk ondertekenden 120 Chinese fabrikanten de overeenkomst met de Europese Unie om tegen de minimumimportprijs zonnepanelen te exporteren.

Frappant detail is dat de Amerikaanse president Trump juist recentelijk heeft besloten voor alle buitenlandse zonnepanelen – met enkele tientallen uitzonderingen daargelaten – importheffingen in te voeren. Zowel de Europese Unie als China hebben daarop bij de Verenigde Staten, op basis van de regelgeving van wereldhandelsorganisatie WTO, een gesprek aangevraagd voor compensatie voor de importheffingen op zonnepanelen.

 (bron: solarmagazine)

The Lodge Den Ham

The Lodge is een blokhut die voor recreatie geschikt is.

Een van onze klanten die deze blokhut heeft gebouwd, wilde panelen hebben om deze in het dak van de blokhut te integreren.
Het resultaat mag er echt zijn. Iets om trots op te zijn.

thelodge03 thelodge10

 

Wij wensen HAHA Recreatie veel zonuren toe.

Wilt u graag een keertje in deze blokhut logeren? www.haharecreatie.nl

REGELING WAARDE VERMEERDERING BEVINGSGEBIED GRONINGEN

REGELING WAARDE VERMEERDERING

Huiseigenaren afkomstig uit ‘De negen gemeenten’ kunnen vanaf 6 november 2014 een vergoeding krijgen voor energiebesparende maatregelen. De premie van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering kan oplopen tot 4000 euro. Maandag 9 februari hebben de provincie Groningen en de betrokken Groninger gemeenten met minister Kamp aanvullende afspraken gemaakt over aanpak van de negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen. Aan de hand hiervan is besloten om naast inwoners van de negen gemeenten, ook inwoners van de gemeenten Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer in aanmerking te laten komen voor de regeling Waardevermeerdering.Zodra dit besluit officieel is vastgesteld zal dit bekend worden gemaakt op onze website en kunnen inwoners van Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer een aanvraag indienen viawww.snn.eu/waardevermeerdering/aanvragen.

Let op. De regeling Waardevermeerdering is gericht op energiebesparing. Naast gebruik te maken van deze subsidie, kunt u wellicht ook gebruik maken van de regeling schadeherstel. Kijk voor meer informatie hierover op www.centrumveiligwonen.nl.

Wanneer kom ik in aanmerking?

U dient woningeigenaar te zijn in één van de volgende negen gemeenten binnen het gaswinningsgebied: Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum of Winsum.

Daarnaast is minimaal één van de onderstaande opmerkingen op u van toepassing:

 • U heeft een schriftelijk advies gekregen van de NAM voor bouwkundig versterkende maatregelen.
 • U bent eigenaar van een woning in de negen gemeenten waaraan de NAM een schade van ten minste € 1.000,- heeft vastgesteld in categorie A of B;
 • U heeft een woning gekocht of opgeleverd gekregen binnen de negen gemeenten op of ná 17 januari 2014.

Geen particulier?

Bent u wel eigenaar van de woning maar betreft het niet uw hoofdverblijf? Zakelijk gerechtigden kunnen ook gebruik maken van de regeling voor huurwoningen die meer dan 1.000 euro schade hebben of waar bouwkundige versterkingen aan uitgevoerd worden. Wilt u als zakelijk gerechtigde een aanvraag indienen? Kijk dan op de pagina “Aanvragen zakelijk”.

Welke maatregelen worden gesubsidieerd?
U kunt subsidie aanvragen voor de volgende energiebesparende maatregelen:

 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Gevelisolatie
 • Muurisolatie
 • HR++(+)glas (inclusief kozijnen)
 • Combiketel met hoog rendement
 • Zonnepanelen en zonnecollectoren
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Warmte- koudeopslag
 • Technieken voor warmteterugwinning

Daarnaast kunt u subsidie ontvangen voor het krijgen van een Energie Prestatie Advies. Dit is een advies van een gecertificeerde adviseur over efficiënter energiegebruik in uw woning. Het maximale subsidiebedrag van €4.000,- per woning is inclusief het Energie Prestatie Advies. De subsidiabele kosten kunnen niet hoger zijn dan de gemaakte kosten. Wel ontvangt u het hele bedrag van €4.000,- indien u deze kosten (of hoger) opgeeft.

Heeft u al opdracht gegeven?

De Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering gaat gelden met terugwerkende kracht vanaf 17 januari 2014. Bent u een huiseigenaar en heeft u op of na deze datum energiebesparende maatregelen getroffen aan uw woning? Dan kunt u toch nog een subsidieaanvraag indienen.

Opwekken versus teruglevering

Opwekking versus teruglevering
De zonnepanelen zijn geplaatst en de eerste periode kijkt u dagelijks op het display van de omvormer om te zien hoeveel deze opwekken. Nieuwsgierig zoekt u de meterstand van de teruglevermeter op. Tot uw verbazing is deze veel lager dan de stand op de omvormer. Hoe kan dit?
Opwekking

Zonnepanelen produceren energie. Deze gelijkstroom wordt door de omvormer omgezet in wisselstroom, zodat het bruikbaar wordt voor uw huishoudelijke apparaten. De omvormer wordt aangesloten op een groep in uw meterkast. Op deze manier voedt u uw woning meteen met uw eigen opgewekte elektriciteit. Vaak zit er bij of in de omvormer een display. Deze registreert uw opgewekte energie.

De opgewekte stroom wordt dus meteen gebruikt, maar u bent natuurlijk niet de hele dag thuis. Wat gebeurt er met de zonnestroom als uw huishoudelijke apparaten niet aan staan.

Teruglevering

Op momenten dat de productie van energie hoger is dan de vraag naar energie in uw woning, ontstaat er overcapaciteit. De overproductie wordt teruggevoed in het net. Dit noemen we teruglevering. De waarde van teruglevering is dus altijd lager dan de waarde van opwekking.

Opwekken-vs-Terugleveren

Elektriciteitsmeter

In uw meterkast zit de hoofdmeter. Deze huurt u van uw netbeheerder. De meter registreert uw verbruik uit het net. Op het moment dat u zelf energie gaat produceren ontstaat er een nieuwe situatie. De meter moet namelijk overweg kunnen met de teruglevering van stroom. Is uw meter geschikt voor (registratie van) teruglevering? Dit kunt u informeren bij uw netbeheerder.

Eenvoudig energie en geld besparen

Zonnepanelen zijn een ideale manier om zelf voor uw energievoorziening te zorgen. Het is schoon, duurzaam en op de lange termijn zeker lonend. Het vergt wel een aanloop in tijd en een investering, maar zult u zeker terugverdienen. Er zijn echter ook vele manieren waarop u direct, zonder grote investering ook energie kunt besparen. Door onderstaande 5 tips na te leven kunt u tot meer dan € 500 per jaar besparen!

 1. Douche 1 minuut korter

Douchen zorgt bij een gemiddeld huishouden  voor 80 procent van het waterverbruik. Een gemiddeld huishouden verbruikt in totaal 110 liter water per dag. Daarbij moet dus ook een groot gedeelte verwarmd worden. De hoeveelheid water die u bespaart is gemiddeld 5.000 liter water en 33 kubieke meter gas. In uw portemonnee scheelt dat bijna dertig euro per jaar.

 1. Was uw vuile was kouder

De energie en water die u wasmachine verbruikt zijn substantieel. Door iets kouder te wassen wordt uw was nog steeds uitstekend schoon, maar bespaard u wel de nodige energie. Een gemiddeld huishouden kan hiermee € 35 per jaar besparen door de temperatuur terug te brengen van 60 graden naar 40 graden.

 1. Zet de thermostaat een graadje lager.

Door de verwarming overdag1 graad terug te draaien kan er maar liefst zeven procent energie worden bespaard. Dat lijkt op het eerste oog wellicht niet zo veel, maar in uw portemonnee levert deze energie besparing een leuk extraatje op van gemiddeld € 60 per jaar. Hebt u het een beetje fris, kies dan eerder voor warmere kleding.

 1. Kies voor de energie die u verbruikt voor goedkope energie

Indien je nog niet zelfvoorzienend bent zult u energie moeten afnemen van een energieleverancier. Hierin is echter wel de grootste besparing te realiseren. Al meer dan 10 jaar bent u volledig vrij in de keuze van een energieleverancier. De tarieven die ze aanbieden kunnen echter fors verschillen, terwijl uw energieverbruik exact hetzelfde is. In extreme gevallen betaalt u voor goedkope energie € 400 per jaar minder dan bij dure energie en een gemiddeld huishouden kan nog altijd € 170 besparen door over te stappen. www.goedkope-energie.org biedt inzicht in de tarieven van de energieleveranciers. Mocht u er niet zelf uitkomen hebben ze zelfs een handige klantenservice. Ze houden zelfs rekening met allerlei exclusieve acteis en aanbiedingen, waardoor u nooit meer betaald  dan bij de aanbieder zelf.

 1. Kook op gas indien mogelijk.

De prijs voor stroom ligt hoger dan voor gas. Om u een vergelijk te geven tussen beiden: een gaskookplaat verbruikt voor het koken gemiddeld bijna 40 kubieke meter gas, terwijl een elektrische kookplaat bijna 200 kilowattuur elektriciteit nodig heeft. Wellicht dat deze getallen u nog niet zoveel zeggen, maar gezien de huidige marktprijzen van gas bedraagt dit een bedrag van 20 euro voor koken op gas terwijl koken op elektriciteit 50 tot 60 euro kost.  Na een aantal jaar scheelt u dit dus honderden euro’s.

 

Zonne-energie opwekken met onzichtbare zonnecellen

Zonne-energie opwekken met onzichtbare zonnecellen

Zonne-energie opwekken met onzichtbare zonnecollectoren

Onzichtbaar zonne-energie opwekken via het raam, je telefoon of een ander plat apparaat? Als het aan de onderzoekers van de Michigan State University ligt is dat geen toekomst muziek meer. Zij hebben nieuwe zonnecollectoren ontwikkeld waar men dwars doorheen kan kijken.

Hoewel het idee niet helemaal nieuw is, behaalden eerdere ‘zeer gekleurde versies’ slechte resultaten. De energie productie was inefficiënt en het materiaal was te heftig gekleurd. “Niemand wil achter gekleurd glas zitten.” zegt Richard Lunt van het MSU’s College of Engineering. “Het geeft een gevoel alsof je in een disco bent beland”.

Het is nu voor het eerst dat het onderzoekers is gelukt om volledig transparant materiaal te ontwikkelen, luminescent solar concentrator (LSC), waarmee tegelijkertijd veel energie wordt opgewekt.

Het nieuwe ‘zonne-energie-oogstsysteem’ gebruikt kleine organische moleculen die alleen de energie van de niet zichtbare golflengtes van de zon in zich opnemen. Deze energie laat het materiaal gedoseerd los, met een heel specifieke lichtfrequentie. Dit licht wordt geleid naar de rand van het systeem, waar het wordt omgezet naar elektriciteit door dunne streepjes fotovoltaïsche zonnecellen.

Doordat het materiaal geen licht absorbeert of uitstraalt lijkt het voor het menselijk oog volledig transparant. 

Eén van de grote voordelen van dit nieuwe materiaal is de flexibiliteit, waardoor het straks heel veel meer energie op kan wekken.

Op dit moment is het rendement slechts één procent, terwijl dat van andere cellen rond de zeven procent ligt. De onderzoekers verwachten op korte termijn een rendement van vijf procent te halen.

Nieuws over zonnepanelen

Blij zijn we met de nieuwe samenwerking die Solarsunroofs is aangegaan met Enexis.
Enexis is voor een groot deel van Nederland verantwoordelijk voor de levering van gas en elektriciteit.
Solarsunroofs is gespecialiseerd in het plaatsen van zonne-energie systemen om zelf energie op te kunnen wekken.
Deze systemen worden vaak op het net van Enexis aangesloten. Solarsunroofs is dan ook van mening dat de communicatie tussen beide partijen veel beter zal worden.

www.zelfenergieproduceren.nl